Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor door ons te sluiten overeenkomsten, met uitsluiting van alle voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s enz. gesteld en/ of ergens gedeponeerd. Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever tevens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Van alle door ons afgesloten overeenkomsten zijn onze administratieve gegevens beslissend, behoudens bewijs van het tegendeel.

Offerten en opdrachtbevestigingen

Alle offerten zijn steeds geheel vrijblijvend en prijsopgaven kunnen nimmer als aanneming in de zin van de Wet worden beschouwd. Alle prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. en exclusief verpakkings- en vrachtkosten, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Wij behouden ons het recht voor bij importartikelen de valutaverschillen door te berekenen. Een eventuele fabrieks- of grondstoffenprijsverhoging vallend tussen de datum van de order/orderbevestiging en de afleveringsdatum mogen wij te allen tijde aan de koper doorberekenen en levert nimmer recht tot annulering van de
opdracht of opdrachten op. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten prevaleren deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden boven de voorwaarden van de koper/opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden toepasselijk verklaard. Door het enkel verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht 
geheel in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Levering, levertijd en leverprijs

Levertijden worden steeds slechts bij benadering en als streefdatum of streeftermijn vermeld en overschrijding van levertijden levert nimmer recht tot annulering van de opdracht of opdrachten, dan wel tot een aanspraak of schadevergoeding. De zaken worden geleverd af fabriek of magazijn resp. Barendrecht of Rotterdam en reizen geheel voor risico van de koper of kopers. De wijze van verzending wordt door verkoper bepaald. Ten aanzien van de overeengekomen hoeveelheden behouden wij ons het recht voor om een tolerantie toe te passen van 10% naar boven of 10% naar beneden. Bij uitvoering van bestellingen op speciale soorten wordt een tolerantie van 15% naar boven of 15% naar beneden voorbehouden. Indien koper een speciale shore-hardheid heeft voorgeschreven, moet met een tolerantie van +5° tot –5°
worden gerekend. Alle prijzen gelden af fabriek of magazijn in Barendrecht of Rotterdam en emballage wordt extra berekend. Treden na bevestiging van de opdracht prijsverhogende factoren in werking dan worden de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aangepast, van welke wijziging onverwijld aan opdrachtgever/koper kennis wordt gegeven.

Betaling

30 Dagen netto na faktuurdatum. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de koper in gebreke en gehouden tot betaling van alle aan de incasso door derden verbonden kosten en een rente van 2% over het faktuurbedrag inclusief B.T.W. vracht en verpakkingskosten voor iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling achterstallig is. Wij houden ons het recht voor betalingscondities zonder opgaaf van redenen te wijzigen, slechts verder te leveren onder rembours, dan wel eerst te leveren nadat zekerheid van de betaling of betalingen is verstrekt. De geleverde zaken blijven voor 100% ons eigendom tot er aan ons een betaling heeft plaatsgevonden van 100% van de geleverde zaken inclusief B.T.W., vracht- en verpakkingskosten.

Matrijzen en hulpgereedschappen

Alle door ons opgegeven prijzen voor matrijzen en/of hulpgereedschappen zijn richtprijzen, waarvan 100% bij opdracht moet worden betaald. Wijzigingen en/of verbeteringen, dan wel reparaties van matrijzen en/of hulpgereedschappen worden eerst ter hand genomen nadat de daarvoor verschuldigde geraamde kosten door koper/opdrachtgever zijn voldaan. Goedkeuring van de uitvalmonsters dient binnen 12 uur na ontvangst daarvan aan ons te worden gemeld. Bij gebreke hiervan zullen de hieruit voortvloeiende kosten aan koper/ opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Matrijzen en hulpstukken of hulpgereedschappen door ons of onze fabriek c.q. leverancier vervaardigd naar onze aanwijzingen, specificaties, tekeningen of produkten blijven bij ons of onze fabriek opgeslagen en de koper kan over de produkten beschikken door het plaatsen van een order. Wij zijn echter in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of zoekraken van matrijzen, hulpstukken, hulpgereedschappen, modellen, monsters, tekeningen, enz. Alle matrijzen en hulpstukken blijven ten volle 100% ons eigendom, ook indien de koper/opdrachtgever geheel of gedeeltelijk de kosten heeft betaald voor vervaardiging van de matrijs/matrijzen en hulpstukken. Alle van ons of onze fabriek uitgaande tekeningen, schetsen, ramingen, berekeningen, aanwijzingen, ideeën, modellen en ontwerpen, blijven ons eigendom en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld. Hierin worden ook geacht te zijn begrepen deze voorwerpen of exemplaren afkomstig van door ons vertegenwoordigde fabrieken of leveranciers. Zij moeten op daartoe strekkend verzoek onzerzijds terstond aan ons worden teruggezonden.

Vrijwaring

Ingeval van fabricage van zaken en artikelen naar tekening, monster, model en andere aanwijzingen van koper/opdrachtgever, berust de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van octrooi-kenmerken of gebruiksrechten bij koper/opdrachtgever en hij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden ter zake geldend zouden kunnen maken. Indien een derde op grond van enig beweerd recht, als hiervoor bedoeld, tegen vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, achten wij ons vrij terstond de fabricage en/of levering te staken en van koper/opdrachtgever betaling van de gemaakte kosten te verlangen, onverminderd ons recht op vergoeding van verdere schade wanneer blijkt dat koper/opdrachtgever de rechten van één of meer derden heeft geschaad. Wij verplichten ons koper/opdrachtgever onverwijld kennis te geven van bij ons binnengekomen bezwaren of aanmerkingen, ter zake van vervaardiging of levering van bepaalde artikelen of goederen. Voor zover wettelijk toegelaten sluiten wij alle verdere niet in deze algemene voorwaarden omschreven aansprakelijkheden uit en voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij elke vrijwaring uit.

Beëindiging van de overeenkomst

In geval koper/opdrachtgever één of meer verplichtingen jegens ons niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, beslag gelegd wordt op roerende en/of onroerende zaken, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, het Rijk van Europa metterwoon verlaat, dan wel op welke wijze dan ook naar ons oordeel in een situatie geraakt, waarin nakoming van zijn verplichtingen jegens ons aan gerede twijfel onderhevig raakt, zijn wij vrij zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en ongeacht het recht op schadevergoeding en/of schadeloosstelling, onmiddellijke betaling van het gehele openstaande ons toekomende te vorderen en tot ons te nemen de zaken welke zich in de staat waarin zij geleverd zijn onder koper/opdrachtgever bevinden, zodat deze zaken niet in het faillissement worden opgenomen. De geleverde zaken blijven voor 100% eigendom tot er aan ons een betaling heeft plaatsgevonden van 100% van de geleverde zaken. Daarnaast worden de zaken geleverd onder de ontbindende voorwaarde van verzuim van koper/opdrachtgever zodat in geval van verzuim de eigendom van de geleverde zaken onverwijld bij ons zal terugkeren. Alle op de incasso van het ons toekomende vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen zonder meer voor rekening van
koper/opdrachtgever. Wij zijn gerechtigd een opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel in overleg met koper/opdrachtgever de nakoming daarvan op te schorten, ingeval de uitvoering daarvan door overmacht wordt verhinderd dan wel vertraagd. Onder overmacht is in dit verband mede te verstaan: werkstaking, uitsluiting, oproer, onlusten, relletjes, invoerbeperkingen, machinebreuk, stagnatie in de energievoorziening en alles wat bij het aanvaarden van de opdracht niet voorzien, de uitvoering van de opdracht kan verhinderen, in gevaar brengen of vertragen.

Reclames

Reclames ter zake van maten, hoeveelheden, gewichten, aard en afwerking van de zaken, dienen binnen 3 x 24 uur na aflevering schriftelijk te zijn kenbaar gemaakt aan ons kantoor. Reclames over berekening en prijzen en verder alle andere reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst bij koper/opdrachtgever van de goederen schriftelijk aan ons te worden
doorgegeven. Overschrijding van deze termijnen heeft het vervallen van alle daaraan verbonden rechten ten gevolge. In geval enige reclame door ons gegrond wordt geacht, zal onzerzijds in geval het betreft het aantal of het gewicht het ontbrekende worden bijgeleverd. Klachten betreffende kwaliteit, afwerking of fabricagefouten worden naar onze keuze afgewikkeld door kosteloze vervanging, verbetering of herstel. Alle reclames moeten gebaseerd zijn op de toestand van de zaken bij het verlaten van onze magazijnen of onze fabriek of leverancier en ieder recht van reclame komt te vervallen door
ingebruikneming, beproeving, reparatie of doen repareren of verbeteren van de artikelen en zaken in kwestie. Garanties gelden slechts zover als fabrikant, groothandel, importeur of toeleverend bedrijf ons de zaken garandeert. Voor alle zaken gelden de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties. Een uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de nuances in de opgegeven kleuren. Naar onze keuze kunnen wij onze rechten op garantie jegens fabrikant, importeur, groothandel, toeleverend bedrijf etc. aan koper/opdrachtgever overdragen. Gevolgschade of schades zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk te stellen voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken van welke aard deze ook mogen zijn in de door ons geleverde zaken. In geen geval kan bij ons schade verhaald worden, welke de koper lijdt doordat een derde hem aansprakelijk stelt voor schade, die veroorzaakt is door een gebrek in een produkt dat de koper van ons heeft afgenomen, dat de koper in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gebruikt. Alle schade ontstaan aan de zaken na het verlaten van onze magazijnen/fabriek is geheel voor rekening en risico van de oper/opdrachtgever ongeacht de wijze van verzending. Onder schade wordt o.a. verstaan: beschadiging, brand, diefstal, verlies, zoekraken, breuk, overmacht, enz. Indien er van schade sprake is, is de koper/opdrachtgever verplicht de goederen volledig aan ons te betalen, binnen de in deze voorwaarden genoemde betalingstermijn. Wij zullen echter alle nodige papieren, vrachtbrieven, enz. ter beschikking stellen van de oper/opdrachtgever om de zaken zo snel mogelijk op de juiste plaats te doen aankomen.

Verjaring c.q. verval

De verjarings- c.q. vervaltermijn waarbinnen de koper een vordering tegen ons kan instellen bedraagt een jaar te rekenen vanaf de dag der aflevering.

Geschillen, toepasselijk recht

Alle door ons gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen te Rotterdam en worden verder beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen uit deze overeenkomst voorvloeiende kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Rechter te Rotterdam. Afwijkende bedingen behoeven onze schriftelijke bevestiging en in deze
gevallen zijn ze slechts van kracht op de overeenkomst waarbij bedongen.

Inwerkingtreding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 10 november 1992. Zij zijn op genoemde datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.